BARBARISMES PER

maceta Cossiol, test.

madera Fusta.

madrina Padrina.

madrugar Matinar.

mago Mag.

maio Maig.

mala pata Mala sort.

manantial Brollador, deu, font. Una deu amb aigua molt fresca.

mançanilla Camamilla, camamil·la.

Mançanilla és correcte per a referir-se a una varietat del vi blanc.

mando Comandament. Dóna’m el comandament a distància del televisor.

manguera Mànega.

manivela Maneta.

mansana 1. Illa (de cases). Viu tres illes més enllà.

2. Poma (fruita).

mantel Tovalles, estovalles.

mantequilla Mantega.

maravilla Meravella.

màrmol Marbre.

màstil Pal.

matadero Escorxador.

mate Mat (sense brillantor).

matorral Matoll, matollar.

matxacar 1. Picar, triturar. 2. Insistir.

matxisme Masclisme.

matxo Mascle.

Matxo és correcte quan significa ‘híbrid de cavall i somera’, o ‘d’ase i egua’.

maullar Miolar.

maullit Miol, mèu. Els miols del gat.

mediar Mitjançar.

medida 1. Mesura, mesurament (acció de mesurar).

2. Amidament (acció de mesurar longituds).

3. Mida (lineal). Les mides d’una habitació.

medir 1. Mesurar (prendre la mesura, apreciar una cosa pel seu valor, moderar). Mesuraré la taula per veure si cap.

2. Amidar (longituds). Amida l’amplària de l’habitació.

mellisso Bessó.

melocotó Bresquilla, préssec.

membrillo 1. Codony (fruit). 2. Codonyat (confitura).

menos Menys.

menos mal Sort que, encara sort.

menospreci Menyspreu.

menospreciar Menysprear.

mensatge Missatge.

merlussa Lluç.

mesa camilla Taula de braser, tendur.

mescla Companatge (menjar). Quin companatge vols que et pose en l’entrepà?

Mescla és correcte quan significa ‘unió homogènia de diverses coses, barreja’.

meseta Altiplà.

Meseta és correcte quan es refereix a la Meseta Castellana.

mesilla Tauleta. La tauleta de nit.

metge (adj.) Mèdic. Certificat mèdic.

Metge és correcte quan significa ‘llicenciat en medicina’.

metge de cabecera Metge de capçalera.

metro Metre (unitat de longitud).

Metro és correcte quan significa ‘tren metropolità’.

metxero Encenedor, mistera.

microondas Microones. Un forn de microones.

mig 1. Mitjà (entre dos extrems; que serveix per a aconseguir un fi). Els mitjans de comunicació.

 2. Medi (element que envolta una cosa o costums). El medi ambient.

Mig és correcte quan significa ‘la meitat d’un tot’. Queda mig pastís.

miga Molla (part tova del pa). Et lleve la molla del pa?

milló Milió.

millonari Milionari.

milloria Millora. Ha tingut una millora.

Milloria és correcte quan significa ‘qualitat de millor, avantatge d’una cosa respecte d’una altra’. La milloria de la primera opció és evident.

minusvalia Minusvalidesa.

miope Miop.

mito Mite.

mixte Mixt.

modals Maneres, formes.

modelo Model.

monasteri Monestir.

monedero Portamonedes, moneder.

mono 1. Mona, mico, simi.

2. Graciós.

3. Granota (vestit de faena).

mònstruo Monstre.

montó Pila, munt, muntó.

moraleja Moralitat, moral. M’agrada la moralitat d’aquesta rondalla.

mortandat Mortaldat.

mote Malnom, motiu, sobrenom.

motxila Motxilla.

muela 1. Queixal. Mal de queixals.

2. muela del juicio Queixal de l’enteniment (o del seny).

muestra Mostra.

muleta Crossa. Camina amb crosses.

murmull Murmuri.

museo Museu.

musgo Molsa.

muslo Cuixa.

mútuo Mutu.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.