BARBARISMES PER

làbios Llavis.

làcteo Lacti.

lago Llac.

laguna Llacuna.

làmpara, la 1. El llum (aparell d’il·luminació). El llum del menjador.

2. Bombeta (filament metàl·lic dins d’un vidre).

làtigo Fuet, tralla, xurriaques.

leal Lleial.

lealtat Lleialtat.

lejia, la El lleixiu. El lleixiu és desinfectant.

lenteja Llentilla.

leve Lleu.

librar Alliberar, salvar. T’allibere de les teues obligacions.

ligero Lleuger.

lija Paper de vidre.

lijar Escatar, passar paper de vidre.

limosna Almoina.

limpiar (o llimpiar) Netejar.

limpiesa Neteja.

límpio (o llímpio) Net.

lince Linx.

línea (o llínea) Línia.

lío Embolic.

listo Llest. És un gos molt llest.

litro Litre.

llamada 1. Crida. Va comparéixer a la primera crida.

2. Telefonada, avís. Has rebut una telefonada.

llamatiu Cridaner. Un vestit molt cridaner.

llanto Plor.

llanura Plana, pla, planura.

llavero Clauer.

llegums, les Els llegums. Els llegums tenen hidrats de carboni.

lentilla Lent de contacte, lentícula.

lletrero Rètol, cartell.

llevadura Rent, llevat.                                                                             

lliteratura Literatura.

lo 1. El, la cosa, allò. Això és el que he dit.

2. lo qual La qual cosa, cosa que, i això. Ha passat un mal dia, cosa que no li impedeix anar al teatre. 3. per lo menys Almenys.

4. per lo qual Per això, per la qual cosa, cosa per la qual.

5. per lo tant Per tant.

loco Boig, foll.

lograr Aconseguir, assolir, obtindre.

logro Aconseguiment, consecució, èxit. Ha tingut molts èxits en la seua carrera.

lomo Llom (d’un animal, d’un llibre).

lugar Lloc.

lujo Luxe.

lujós Luxós.

lunar 1. Piga, taca (taca en la pell).

2. Lluna  (dibuix en una tela). Falda de llunes.

Lunar és correcte quan significa relatiu a la lluna.

luto Dol.

lutxa Lluita.

lutxar Lluitar.

Ir al Inicio.

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.