Gramàtica
Principal Unitat 1 Unitat 2 Unitat 3 Unitat 4 Unitat 5 Unitat 6 Altres

 CONTINGUTS DE GRAMÀTICA PER A TOT EL TERCER CICLE DE PRIMÀRIA
(Fes clic en el botó groc de l'esquerra)

Anar ELS NUMERALS CARDINALS Anar LA PRIMERA CONJUGACIÓ

Anar

EL GRUP NOMINAL Anar LA SEGONA CONJUGACIÓ
Anar LES MAJÚSCULES Anar LA TERCERA CONJUGACIÓ
Anar ELS DEMOSTRATIUS Anar ELS TEMPS COMPOSTOS
Anar ELS PUNTS SUSPENSIUS Anar LA  I LA  V
Anar ELS POSSESSIUS Anar L'ADVERBI
Anar LA  X  I LA  IX Anar LA  H
Anar ELS PRONOMS PERSONALS Anar ELS ENLLAÇOS
Anar LA  X  I LA  TX Anar L'APOSTROF
Anar NOMBRE I PERSONA DELS VERBS Anar L'ORACIÓ
Anar L'ÚS DE  IG  A FINAL DE PARAULA Anar SUBJECTE I PREDICAT
Anar ELS TEMPS VERBALS Anar CLASSES D'ORACIONS
Anar D  EN POSICIÓ FINAL Anar L'ACCENT AGUT I L'ACCENT GREU
Anar L'ACCENT DIACRÍTIC    

 

NUMERALS CARDINALS
Un, una
dos
tres
quatre
cinc
sis
set
vuit, huit
nou
deu
onze
dotze
tretze
catorze
quinze
setze
dèsset
divuit
dèneu
vint
vint-i-un
vint-i-dos
vint-i-tres
vint-i-quatre
vint-i-cinc, ...
trenta
trenta-un
trenta-dos, ...
quaranta
quaranta-un
quaranta-dos, ...
cinquanta, ...
seixanta, ....
setanta, ...
vuitanta, ...
noranta, ...
cent, ...
dos-cents, dos-centes, ...
tres-cents, tres-centes, ...
mil, ...
dos mil, ...
milió, ...

Exemples:
5.827 cinc mil huit-centes vint-i-set taronges.
3.479.651 Tres milions quatre-cents setanta-nou mil sis-cents cinquanta-un metres.

Anar al Inici

horizontal rule

EL GRUP NOMINAL

El substantiu serveix per a anomenar persones, animals o coses. Quan el substantiu va acompanyat d'altres paraules, totes formen un grup nominal. El nucli és el substantiu.

Ex.: Mira els tentacles que té aquell polp! En aquesta oració hi ha dos grups nominals:

bullet"els tentacles". Nucli: tentacles.
bullet"aquell polp". Nucli: polp.

     Anar al Inici

horizontal rule

LES MAJÚSCULES

Escrivim en majúscula els noms propis de persones, animals o llocs.

També escrivim en majúscula el començament d'un escrit i després de punt.

Ex.: La rabosa i l'ant vivien a Siberia.

     Anar al Inici

horizontal rule

ELS DEMOSTRATIUS

Les paraules que expressen la distància que hi ha entre la persona que parla i els éssers o objectes a què es refereix s'anomenen demostratius.

ELS DEMOSTRATIUS SINGULAR PLURAL
masculí femení masculí femení
Indiquen proximitat aquest / este aquesta / esta aquests / estos aquestes / estes
Indiquen distància mitjana aqueix / eixe aqueixa / eixa aqueixos / eixos aqueixes / eixes
Indiquen llunyania aquell aquella aquells aquelles

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS PUNTS SUSPENSIUS

Utilitzem els punts suspensius en  els casos següents:

bulletQuan interrompem una oració per expressar sorpresa, temor, dubte, etc. Ex.: Saps on vaig anar ahir? Doncs... a Terra Mítica!
bulletQuan deixem incompleta una enumeració. Ex.: Hi ha un muntó d'atraccions: muntanyes russes, laberints, cadires voladores, salts d'aigua,...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS POSSESSIUS

Les paraules que indiquen que una cosa pertany a algú s'anomenen possessius

ELS POSSESSIUS
SINGULAR PLURAL
masculí femení masculí femení
meu, teu, seu, nostre, vostre, seu meua, teua, seua, nostra, vostra, seua meus, teus, seus, nostres, vostres, seus meues, teues, seues, nostres, vostres, seues

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA  X  I LA  IX

bulletEscrivim  x  a principi de paraula. Ex.: Xarop, xiprer, xeringa,...
bulletEscrivim  ix  entre vocals i al final de paraula. Ex.: Calaix, maduixa, boix,...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS PRONOMS PERSONALS

Les paraules que serveixen per a anomenar les persones sense dir el seu nom s'anomenen pronoms personals. Són: jo, tu, ell/ella, nosaltres, volsaltres, ells/elles.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA  I LA  TX

bulletEscrivim  a principi de paraula i darrere de consonant. Ex.: Xalet, orxata, panxa,...
bulletEscrivim  tx  entre vocals i a final de paraula. Ex.: Milotxa, butxaca, despatx,...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

NOMBRE I PERSONA DELS VERBS

ELS PRONOMS SINGULAR PLURAL
masculí femení masculí femení
1ra persona jo nosaltres
2na persona tu vosaltres
3ra persona ell ella ells elles

Ex: Jo acampe ací.
Tu acampes al meu costat.
Ell acampa al càmping.
Nosaltres acampen al bosc.
Vosaltres, on acampeu?
Ells no acampen.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

L'ÚS DE  IG  A FINAL DE PARAULA

Al final d'una paraula, representem el so de la  amb  ig. Ex.: Passeig, enmig, roig,...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS TEMPS VERBALS

Els tres temps verbals són: present, passat i futur.

Ex.:

bulletmiren expressa una acció que succeeix ara: està en present.
bulletmiraven expressa una acció que ja ha succeït: està en passat.
bulletmiraran expressa una acció que encara no ha succeït: està en futur.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

D  EN POSICIÓ FINAL

Per a saber si hem d'escriure  d  o  t  al final d'una paraula, hem de buscar derivats de la mateixa família.

Ex.: 

bulletverdura --> verd,   rapidesa --> ràpid,   profunditat --> profund, ...
bulletmalaltia --> malalt,   fortalesa --> fort,   valentia --> valent, ...   

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA PRIMERA CONJUGACIÓ

Els verbs que acaben en -ar, com cridar i marxar, són de la primera conjugació i la majoria es conjuguen com parlar.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA SEGONA CONJUGACIÓ

Els verbs que acaben en -er, com témer, i els acabats en -re, com batre, són de la segona conjugació.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA TERCERA CONJUGACIÓ

Els verbs que acaben en -ir, com patir i dormir, són de la tercera conjugació i la majoria es conjuguen com sentir.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS TEMPS COMPOSTOS

Les temps verbals poden ser simples i compostes. Les formes verbals simples pertanyen a temps simples i les formes verbals compostes pertanyen a temps compostes.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA  B  I LA  V

bulletEscrivim  b  davant de  l  i  r  i darrere de  m. Ex.: Interminable, públic, membre, ,
bulletEscrivim  darrere de  n. Ex.: Canviar, convençuts, envolar, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

L'ADVERBI

Les paraules que expressen circumstàncies de lloc, temps, manera o quantitat s'anomenen adverbis. Ex.: Dins, fora, lluny, abans, tard, després, pitjor, millor, menys, massa, poc, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

LA  H

Escrivim amb  h:

bulletTotes les formes del verb haver.
bulletMoltes paraules com home, harmonia, hivern, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

ELS ENLLAÇOS

Les paraules que uneixen paraules o grups de paraules entre elles s'anomenen enllaços. Ex.: I, o, ni, de, què, perquè, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

L'APOSTROF

bulletEls articles  el  la  s'aprostrofen davant d'una paraula que comença per vocal o  h. Ex.: l'amic, l'associació d'amics, l'illa d'Islàndia, l'oceà, ...
bulletl'article  la  no s'apostrofa davant d'algunes paraules. Ex.: la història, la invitació, la humanitat, la universitat, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

 

L'ORACIÓ

L'oració és un conjunt de paraules que expressen un pensament complet. En totes les oracions ha d'haver-hi almenys un verb.

     Anar al Inici

horizontal rule

 

SUBJECTE I PREDICAT

Les oracions tenen subjecte i predicat:

bulletEl subjecte és la persona, animal o cosa que fa l'acció del verb.
bulletEl predicat és el que es diu del subjecte.

Ex.: Els meus oncles viuen a Elda. (S: Els meus oncles.   P: viuen a Elda).

Ex.: Anna va demanar ajuda al municipal. (S: Anna.   P: va demanar ajuda al municipal).

 

     Anar al Inici

horizontal rule

 

CLASSES D'ORACIONS

Segons la intenció que expressem quan parlem, hi ha diferents tipus d'oracions:

bulletLes oracions amb què afirmem o neguem una cosa són oracions enunciatives. Ex.: El teatre de Sagunt és d'època romana. 
bulletLes oracions amb què preguntem són oracions interrogatives. Ex.: Quan vindràs a visitar-me?
bulletLes oracions amb què expressem sorpresa, alegria, tristeza, ... són oracions exclamatives. Ex.: Que bonic que és!
bulletLes oracions amb què donem una ordre o prohibim una cosa són oracions imperatives. Ex.: Tanca les finestres abans d'eixir!

     Anar al Inici

horizontal rule

 

L'ACCENT AGUT I L'ACCENT GREU

bulletQuan l'accent recau sobre la  a,  és greu (`). Ex.: Germà, ... 
bulletQuan l'accent recau sobre la  o la  u,  és agut (´). Ex.: Així, ningú, ...
bulletQuan l'accent recau sobre la  e  i la  o,  si són obertes, l'accent és greu (`), si són tancades, l'accent és agut (´). Ex: Crèdit, victòria, véncer, fundació, ...

     Anar al Inici

horizontal rule

L'ACCENT DIACRÍTIC

Algunes paraules, encara que segons les normes d'accentuació no han d'accentuar-se, porten un accent diacrític. Així les distingim d'altres paraules que sonen igual i tenen diferent significat.

Ex.:     bé (adverbi de manera) i be ( ),

            déu ( ) i deu (nou més un. Verb deure),

            fóra (forma del verb ser) i fora (adverbi de lloc),

            nét-néta (els fills d'un fill) i net-neta ( ),

            pèl-pèls ( ) i pel-pels (contracció de  per + el / per + els),

            sí (afirmació) i si (conjunció condicional),

            sòl ( ) i sol (estrella que ens il·lumina),

            són (forma del verb ser) i son ( ).

Anar al Inici

Free counter and web stats

Principal Damunt Següent

Per a comentaris i suggerències: E-mail del Mestre                     Webmaster Webs de EducaciónWebs de EducaciónWebs de Educación

Resolució mínima: 800x600
16 bits de colors.